Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến country (từ đến )

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: country Đăng ký theo dõi country phát âm

1 từ được đánh dấu là "country".

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?