Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến horse

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: horse Đăng ký theo dõi horse phát âm

0 từ được đánh dấu là "horse".

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?