Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến house

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: house Đăng ký theo dõi house phát âm

0 từ được đánh dấu là "house".

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?