Tiếng Thụy Điển Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjective

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [sv] Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: adjective Đăng ký theo dõi adjective phát âm