Tiếng Thụy Điển Từ điển phát âm: Từ liên quan đến nome proprio di persona

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [sv] Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: nome proprio di persona Đăng ký theo dõi nome proprio di persona phát âm