Tiếng Thụy Điển Từ điển phát âm: Từ liên quan đến substantiv (từ lämmel đến stor fladdermus)

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [sv] Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: substantiv Đăng ký theo dõi substantiv phát âm