Ngôn ngữ: Tiếng Sylheti [Silôţi]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sylheti

  • Số người nói: 10.300.000
  • Số người nói trên Forvo: 0
  • Từ đã phát âm: 0
  • Từ đang chờ phát âm: 18

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Không có từ nào trong danh sách này