Tiếng Tamil Từ điển phát âm: Từ liên quan đến hindu name

Ngôn ngữ: Tiếng Tamil [ta] Trở lại Tiếng Tamil

Thể loại: hindu name Đăng ký theo dõi hindu name phát âm