Tiếng Telugu Từ điển phát âm: Từ liên quan đến philosophy

Ngôn ngữ: Tiếng Telugu [te] Trở lại Tiếng Telugu

Thể loại: philosophy Đăng ký theo dõi philosophy phát âm