Tiếng Tagalog Từ điển phát âm: Từ liên quan đến science

Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog [tl] Trở lại Tiếng Tagalog

Thể loại: science Đăng ký theo dõi science phát âm