Tiếng Thổ Từ điển phát âm: Từ liên quan đến person

Ngôn ngữ: Tiếng Thổ [tr] Trở lại Tiếng Thổ

Thể loại: person Đăng ký theo dõi person phát âm