Tiếng Tatarstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến history (từ İskär đến Алтысу)

Ngôn ngữ: Tiếng Tatarstan [tt] Trở lại Tiếng Tatarstan

Thể loại: history Đăng ký theo dõi history phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp