Tiếng Tatarstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verbs (tt)

Ngôn ngữ: Tiếng Tatarstan [tt] Trở lại Tiếng Tatarstan

Thể loại: verbs (tt) Đăng ký theo dõi verbs (tt) phát âm