Ngôn ngữ: Tiếng Ukraina [Українська]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ukraina

  • Số người nói: 41.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.441
  • Từ đã phát âm: 46.544
  • Từ đang chờ phát âm: 3
  • Tiếng Ukraina