Tiếng Ukraina Từ điển phát âm: Từ liên quan đến землезнавство

Ngôn ngữ: Tiếng Ukraina [uk] Trở lại Tiếng Ukraina

Thể loại: землезнавство Đăng ký theo dõi землезнавство phát âm