Từ Tiếng Flemish đang chờ phát âm (từ praet đến Norbert Goormaghtigh)

Ngôn ngữ: Tiếng Flemish [Vlaams] Trở lại Tiếng Flemish