Tiếng Ngô Từ điển phát âm: Từ liên quan đến 吴方言

Ngôn ngữ: Tiếng Ngô [wuu] Trở lại Tiếng Ngô

Thể loại: 吴方言 Đăng ký theo dõi 吴方言 phát âm