Tiếng Ngô Từ điển phát âm: Từ liên quan đến 溫州話

Ngôn ngữ: Tiếng Ngô [wuu] Trở lại Tiếng Ngô

Thể loại: 溫州話 Đăng ký theo dõi 溫州話 phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp