Tiếng Ngô Từ điển phát âm: Từ liên quan đến 菜肴

Ngôn ngữ: Tiếng Ngô [wuu] Trở lại Tiếng Ngô

Thể loại: 菜肴 Đăng ký theo dõi 菜肴 phát âm