Tiếng Do Thái Từ điển phát âm: Từ liên quan đến occupation

Ngôn ngữ: Tiếng Do Thái [yi] Trở lại Tiếng Do Thái

Thể loại: occupation Đăng ký theo dõi occupation phát âm