Tiếng Quảng Đông Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjective

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông [yue] Trở lại Tiếng Quảng Đông

Thể loại: adjective Đăng ký theo dõi adjective phát âm