Hướng dẫn phát âm Tiếng Quiatoni Zapotec - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Quiatoni Zapotec [diidx zah] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Quiatoni Zapotec

  • Số người nói: 15.000
  • Số người nói trên Forvo: 10
  • Từ đã phát âm: 70
  • Từ đang chờ phát âm: 48