Từ Tiếng Quiatoni Zapotec đang chờ phát âm (từ Xcaanda stine đến mniet)

Ngôn ngữ: Tiếng Quiatoni Zapotec [diidx zah] Trở lại Tiếng Quiatoni Zapotec

48 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Quiatoni Zapotec [diidx zah]