Giấy phép

Tất cả nội dung và tập tin phương tiện tại Forvo và các tập tin phương tiện do thành viên cung cấp, những bản ghi âm hay nội dung nào khác đều là tài sản của Forvo và sẽ được phát hành theo Giấy phép này.

Điều đó nghĩa là gì?
Bạn được tự do:
- sao chép, phân phối, trưng bày, và trình diễn tác phẩm
- tạo ra các tác phẩm phái sinh
Với những điều kiện sau đây:
- Ghi công. Bạn phải ghi công cho tác giả gốc.
- Phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng tác phẩm này với các mục đích thương mại.
- Chia sẻ tương tự. Nếu bạn thay thế, chuyển đổi, hoặc tạo dựng trên nền tác phẩm này, bạn phải phân phối tác phẩm mới tạo ra theo giấy phép y hệt như như giấy phép này.

- Với mỗi lần tái sử dụng hoặc phân phối, bạn phải làm cho người khác hiểu rõ về các điều khoản giấy phép của tác phẩm này.
- Bất kỳ các điều kiện này trong số này đều có thể bỏ qua nếu bạn có được sự cho phép từ chính người giữ bản quyền.
- Không có bất cứ điều gì trong giấy phép này làm hạn chế hoặc cản trở những quyền lợi mang tính đạo lý của tác giả.