Từ điển phát âm antropologia: phát âm và những từ liên quan đến antropologia trong Forvo

Thể loại: antropologia Đăng ký theo dõi antropologia phát âm

12 từ được đánh dấu là "antropologia". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần