Từ điển phát âm bread: phát âm và những từ liên quan đến bread trong Forvo (từ نان بربری مشهدی đến sourdough)

Thể loại: bread Đăng ký theo dõi bread phát âm