Từ điển phát âm Capital Cities: phát âm và những từ liên quan đến Capital Cities trong Forvo (từ Bruksela đến Στοκχόλμη)

Thể loại: Capital Cities Đăng ký theo dõi Capital Cities phát âm