Từ điển phát âm champagne: phát âm và những từ liên quan đến champagne trong Forvo

Thể loại: champagne Đăng ký theo dõi champagne phát âm