Từ điển phát âm delicacy: phát âm và những từ liên quan đến delicacy trong Forvo

Thể loại: delicacy Đăng ký theo dõi delicacy phát âm