Từ điển phát âm food: phát âm và những từ liên quan đến food trong Forvo (từ 老鴨煲 đến Steakgewürz)

Thể loại: food Đăng ký theo dõi food phát âm

3.930 từ được đánh dấu là "food". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần