Từ điển phát âm geography: phát âm và những từ liên quan đến geography trong Forvo (từ Beringia đến Natur-Kultur-Dichotomie)

Thể loại: geography Đăng ký theo dõi geography phát âm