Từ điển phát âm geography: phát âm và những từ liên quan đến geography trong Forvo (từ Һират đến Зәрәфшан)

Thể loại: geography Đăng ký theo dõi geography phát âm