Từ điển phát âm greetings: phát âm và những từ liên quan đến greetings trong Forvo (từ お電話ありがとうございます đến godmorgen.)

Thể loại: greetings Đăng ký theo dõi greetings phát âm