Từ điển phát âm greetings: phát âm và những từ liên quan đến greetings trong Forvo (từ привет đến ꋬꂻꈨꅪ)

Thể loại: greetings Đăng ký theo dõi greetings phát âm