Từ điển phát âm greetings: phát âm và những từ liên quan đến greetings trong Forvo (từ доброе утро đến Gelukkig Nieuwjaar)

Thể loại: greetings Đăng ký theo dõi greetings phát âm