Từ điển phát âm history: phát âm và những từ liên quan đến history trong Forvo (từ карамаклык đến диванби)

Thể loại: history Đăng ký theo dõi history phát âm