Từ điển phát âm idioms: phát âm và những từ liên quan đến idioms trong Forvo (từ 为好成歉 đến jdn. in Harnisch bringen)

Thể loại: idioms Đăng ký theo dõi idioms phát âm