Từ điển phát âm idioms: phát âm và những từ liên quan đến idioms trong Forvo (từ 一病不起 đến tabula rasa)

Thể loại: idioms Đăng ký theo dõi idioms phát âm