Từ điển phát âm idioms: phát âm và những từ liên quan đến idioms trong Forvo (từ 为国捐躯 đến in die Röhre gucken)

Thể loại: idioms Đăng ký theo dõi idioms phát âm