Từ điển phát âm idioms: phát âm và những từ liên quan đến idioms trong Forvo (từ den Stecker ziehen đến on the job)

Thể loại: idioms Đăng ký theo dõi idioms phát âm