Từ điển phát âm idioms: phát âm và những từ liên quan đến idioms trong Forvo (từ 一斑窥豹 đến das Gras wachsen hören)

Thể loại: idioms Đăng ký theo dõi idioms phát âm