Từ điển phát âm idioms: phát âm và những từ liên quan đến idioms trong Forvo (từ 没好没歹 đến mit etwas hausieren gehen)

Thể loại: idioms Đăng ký theo dõi idioms phát âm