Từ điển phát âm italian: phát âm và những từ liên quan đến italian trong Forvo (từ Fabio Concato đến lingue)

Thể loại: italian Đăng ký theo dõi italian phát âm