Từ điển phát âm jet set: phát âm và những từ liên quan đến jet set trong Forvo (từ Bon chic bon genre đến mondanités)

Thể loại: jet set Đăng ký theo dõi jet set phát âm

16 từ được đánh dấu là "jet set". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần