Từ điển phát âm judge: phát âm và những từ liên quan đến judge trong Forvo

Thể loại: judge Đăng ký theo dõi judge phát âm