Từ điển phát âm love: phát âm và những từ liên quan đến love trong Forvo (từ nid d'amour đến man and wife)

Thể loại: love Đăng ký theo dõi love phát âm