Từ điển phát âm love: phát âm và những từ liên quan đến love trong Forvo (từ C'est du sérieux đến betroth)

Thể loại: love Đăng ký theo dõi love phát âm