Từ điển phát âm medicine: phát âm và những từ liên quan đến medicine trong Forvo (từ GERD (medicine) đến Gastrektomie)

Thể loại: medicine Đăng ký theo dõi medicine phát âm