Từ điển phát âm pastry: phát âm và những từ liên quan đến pastry trong Forvo (từ Pâte đến pain au chocolat)

Thể loại: pastry Đăng ký theo dõi pastry phát âm