Từ điển phát âm pastry: phát âm và những từ liên quan đến pastry trong Forvo (từ schoggi-weggli đến zoet)

Thể loại: pastry Đăng ký theo dõi pastry phát âm