Từ điển phát âm people: phát âm và những từ liên quan đến people trong Forvo (từ John List đến Enya)

Thể loại: people Đăng ký theo dõi people phát âm