Từ điển phát âm people: phát âm và những từ liên quan đến people trong Forvo (từ iskwêsis đến broderfolk)

Thể loại: people Đăng ký theo dõi people phát âm