Từ điển phát âm people: phát âm và những từ liên quan đến people trong Forvo (từ Shawn Walter Bair đến فيصل بن عبدالعزيز آل سعود‎)

Thể loại: people Đăng ký theo dõi people phát âm