Từ điển phát âm physics: phát âm và những từ liên quan đến physics trong Forvo

Thể loại: physics Đăng ký theo dõi physics phát âm