Từ điển phát âm physiology: phát âm và những từ liên quan đến physiology trong Forvo (từ voluntary đến electrotonus)

Thể loại: physiology Đăng ký theo dõi physiology phát âm

145 từ được đánh dấu là "physiology". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần