Từ điển phát âm power: phát âm và những từ liên quan đến power trong Forvo

Thể loại: power Đăng ký theo dõi power phát âm