Từ điển phát âm prehistory: phát âm và những từ liên quan đến prehistory trong Forvo

Thể loại: prehistory Đăng ký theo dõi prehistory phát âm