Từ điển phát âm science: phát âm và những từ liên quan đến science trong Forvo (từ лингвогеография đến mole)

Thể loại: science Đăng ký theo dõi science phát âm