Từ điển phát âm science: phát âm và những từ liên quan đến science trong Forvo (từ fitogeografija đến geomorfologija)

Thể loại: science Đăng ký theo dõi science phát âm