Từ điển phát âm shopping: phát âm và những từ liên quan đến shopping trong Forvo (từ soddisfatto o rimborsato đến kruidenierswinkel)

Thể loại: shopping Đăng ký theo dõi shopping phát âm