Từ điển phát âm shopping: phát âm và những từ liên quan đến shopping trong Forvo (từ risarcimento đến doe het zelf winkel)

Thể loại: shopping Đăng ký theo dõi shopping phát âm